Locaties Voorwaarden en Tarieven

verfLocaties:

Voor de Therapie met Paard werken we in de Sethhoeve te Haskerhorne. Groepen therapie met paard in nader te bepalen locatie.
Creatieve therapie Beeldend kan in praktijk Heerenveen, Heerenveense School/Museum, Minckelersstraat 11, Heerenveen.

Vergoeding:

-Via aanvullende verzekering of via samenwerkingspartners in de geestelijke gezondheidszorg.

Aanvullende verzekering:
De vergoeding voor creatieve therapie en therapie met paard kan voor groot deel vergoed worden uit de aanvullende verzekering van een aantal zorgverzekeraars, zoals bijv. De Friesland. Zie lijst (pdf downloaden).

Samenwerkingspartners:
Middels een verwijzing voor creatieve therapie door een samenwerkingspartner wordt de behandeling volledig vergoed uit de AWBZ. Deze samenwerking kan ook door uzelf ingebracht worden.

Tarieven individueel:

Creatieve Therapie Beeldend:    85,- per uur in de praktijk Heerenveen.
Therapie met Paard:                    Tarief op aanvraag,  in de accommodatie  te Haskerhorne.
Prijzen zijn inclusief materialen.

Verwijsbrief van huisarts is niet nodig

Behandelvoorwaarden:
Alle informatie die tijdens de sessies aan de orde komt, is vertrouwelijk en wordt niet zonder toestemming van de cliënt gebruikt (zie Privacyreglement Praktijk Hellen Engbersen).

In Uw behandeldossier worden opgenomen alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling en administratieve verwerking. Deze gegevens worden door ons verwerkt conform de nieuwe AVG (Europese privacywetgeving) overeenkomstig dit document.

Al het gemaakt beeldende werk is eigendom van de cliënt en mag na afloop van de behandeling mee worden genomen.

De cliënt draagt verantwoording over zijn/haar eigen gedrag en eventuele gevolgen daarvan. De praktijk of therapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelen of nalaten van de cliënt.

Cliënt dient  uiterlijk 24 uur van te voren de afspraak af te zeggen.

Bij annulering binnen 24 uur moet ik helaas het bedrag van de sessie gewoon in rekening brengen.

De betalingsvoorwaarden zijn contant bij iedere sessie of 8 dagen na factuurdatum.

De beroepscode voor Creatief Therapeuten is van toepassing. Beroepscode Vaktherapeuten herzien december 2016(1)

De informatiebrochure over klachtenprocedure van de NVBT is op aanvraag in te zien op de praktijk of via deze link klachtenregeling.

Praktijk voor creatieve therapie Hellen Engbersen is aangesloten bij de KNHS, FVB en NVBT
logo-vaktherapeuten
Kwaliteit
De Praktijk voor Creatieve Therapie en Therapie met Paard Hellen Engbersen staat voor een begeleidingstraject of een therapietraject van hoge kwaliteit. Wij zijn aangesloten bij de FvB en werken volgens de kwaliteitsrichtlijnen en de beroepscode van deze organisatie om onze kwaliteit te garanderen en bewaken.

Beroepscode
De tekst van de beroepscode kunt u hier downloaden Beroepscode Vaktherapeuten herzien december 2016(1)

Klachtenregeling
In het kader van de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (Wkkgz) zijn wij aangesloten bij de collectieve klachtenregeling van de FvB. De procedure voor het indien van een klacht bij de klachtencommissie van de FvB vindt u via deze link: klachtenregeling.

Klanttevredenheid
De FvB bewaakt de kwaliteit van de hulpverlening onder meer door klanten van aangesloten leden in de gelegenheid te stellen om anoniem mee te doen aan een klanttevredenheidsonderzoek. U kunt voor creatieve therapie en therapie met paard via deze link meedoen aan dit onderzoek. U kunt ook meedoen aan het klanttevredenheidsonderzoek voor individuele begeleiding van onze praktijk.

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met uw privacygevoelige gegevens. In Uw behandeldossier worden opgenomen alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling en administratieve verwerking. Deze gegevens worden door ons verwerkt conform de nieuwe AVG (Europese privacywetgeving) overeenkomstig dit document. Wij hanteren daarnaast een privacyreglement dat u via deze link kunt downloaden: Privacyreglement Praktijk Hellen Engbersen

friesemeldcodeMeldcode huiselijk geweld
Wij hanteren de Friese meldcode voor het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals te vinden op in deze Vouwfolder meldcode-1 en op www.friesemeldcode.nl